BIBELN- EN FANTASTISK BOK - DAG-MARTIN ØSTEVOLD

Bibeln - en fantastisk bok. 

Jeg blir aldri ferdig med den. Men hva slag bok er det? på det spørsmålet finnes det svært mange svar. Og de svar som den enkelte bibelleser måtte gi på det spørsmålet vil utvilsomt være med å forme troen og livet. Dermed er det ikke sagt at vi ikke lenger har spørsmål om den eller til den. Langt derifra! Vi "ser som i et speil, som i en gåte." Her gjelder for oss i enda større grad enn det gjaldt for apostelen Paulus som selv uttalte at vi forstår "stykkevis og delt." Men en grunnleggende innstilling har vi likevel - med alle våre ubesvarte spørsmål: Her er noen refleksjoner jeg har om Bibelen:

Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv

La meg begynne med en banal sammenligning. Dersom man vil vite noe om et menneske man er interessert i, er det ikke da interessant å begynne med å spørre vedkommende selv? Før man spør andre om dere vurderinger av denne personen? Er det ikke det vi gjør nå vi intervjuer personer for en stilling? Man spør vedkommende selv, ikke bare CV'ens oppnevnte referanser. Slik tenker jeg at man bør begynne når man skal gjøre seg opp en mening om hva slag bok Bibelen er. Eller rettere sagt: hva slag bøker Bibelen er. For den består jo av en samling av 66 bøker. Hva sier den om seg selv? Dette er spesielt viktig ettersom Bibelen ikke er en hvilken som helst bok, men en bok som taler om Gud og sier: "så sier Herren".

Men hvem kan si oss noe mer konkret om Gud? Kan man egentlig vite noe om Ham? Hvor skal vi få greie på det? I vår tradisjons tenkning har vi fremholdt at mennesket egentlig ikke kan vite noe om Gud med mindre Han presenterer seg selv. Med mindre Han åpenbarer seg for oss. Og det er det vi tror skjer i Bibelen. Slik er vår grunnholdning og dype trosoverbevisning. 

Følgende tre spørsmål, (fritt etter hukommelsen) spør vi våre konfirmanter:

1. "hvorfor har Gud åpenbart seg for oss? Svar: fordi vi av oss selv ikke kan vite noe om hvordan han virkelig er."

2. "Hvordan åpenbarer Gud seg for oss? Svar: "Gud åpenbarer seg for oss i naturen, i historien, i samvittigheten, men hans særskilte åpenbaring møter vi i Jesus Kristus."

3. "Hvor møter vi denne åpenbaringen i Jesus Kristus?" svar: "vi møter den i Bibelen, som også kalles Guds ord."

Hvordan kan kirkens katekismeundervisning påstå dette? Fordi det er Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv. Derfor kan vi ikke, med troens tale, si noe mindre enn det Bibelen sier om seg selv, når vi vurderer Boken og hvilket krav den gjør på vår lydighet og tro. Paulus - forfatter av minst 13 brev i NT taler slik om det gamle testamentet i 2. Timoteus 3:14-17 ; et ord som både taler om Skriftens inspirasjon og dens praktiske nytte: "Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning."

La meg si at troen på Bibelen som Guds inspirerte ord ikke betyr at vi tilber boken i seg selv. Noen har sagt: "Vi elsker Bibelen som en kvinne elsker brevene fra sin elskede, ikke på grunn av papiret eller bokstavene, men på grunn av personen som snakker til oss gjennom dem." Slik tror vi at det er. Bibelen er dypest sett Guds åpenbaring av seg selv, hvor Han kaller "mennesker av alle folkeslag til troens lydighet, til ære for Hans navn." (Rom.1,5) Og det er gjennom den at vi blir kjent med Guds store kjærlighetserklæring som fikk ham til å sende sin egen Sønn til verden.

Bibelen er full av historier. Det finnes vel knapt det eksistensielle problem eller utfordring et menneske kan møte, som Bibelen ikke har en historie om! Derfor er den så spennende og aktuell.Men Bibelen er ikke en samling bøker med svar på alle livets tenkelige filosofiske, vitenskapelige spørsmål, selv om all sannhet er Guds sannhet. Den er først og fremst en frelsesfortelling og må leses i det lys. Om Israels frelse. Og din og min frelse. Bibelen er "den store fortellingen" om skapelse, syndefall, forsoning, gjenopprettelse og de siste tiders nyskapelse av alle ting - og merk: alt er knyttet til Jesus Messias - som er Bibelens hovedperson og hovedbudskap. (Rom.1,1-7; 16-17) Fortellingen om Jesus - hans fødsel, liv og gjerninger, hans død, oppstandelse, himmelfart og gjenkomst må vi derfor være spesielt opptatt av når vi leser Bibelen. Leser vi Bibelen uten å møte Jesus Messias, har vi mistet bøkenes hovedpoeng!

Når vi derfor leser og studerer Bibelen blir vi kjent med Gud - slik Han åpenbarer seg for oss som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - og vi blir kjent med hvem han er, hans egenskaper, karakter, plan, vilje og gjerninger. Gjennom det kan vi fylles med tro, håp og kjærlighet. Vår kjærlighet til Bibelen er egentlig derfor et uttrykk for vår kjærlighet til den Herre og frelser vi møter i hans Ord.

Vi tror at Bibelen dypest sett har en guddommelig dimensjon. Ikke bare innholdet, men også ordene i autografen. For dens budskap kan ikke løsrives fra inspirerte ord. Selv den minste tøddel skal ikke forgå, sa Jesus - før det er skjedd alt sammen. Men Bibelen har også en menneskelig dimensjon. Den er jo nedskrevet av mange forskjellige mennesker. I tid og rom. Med et bestemt utgangspunkt og formål. I Bibelen finnes det ikke bare ord fra Gud til mennesker, men fra mennesker til Gud. Det er også en del av dens eget vitnesbyrd om seg selv. Den er ikke kommet dalende ned fra himmelen som Koranen eller Mormons bok... Bibelen består av 66 bøker. Av vidt forskjellig karakter. Det ser man lett når man leser. Her finnes det historiske fortelling, lov, profeti, poesi, evangelium, brev og apokalyptiske beskrivelser. I vår bibellesning må vi derfor se de bibelske tekstene i lys av den historiske, kulturelle, sosiale og politiske konteksten de ble skrevet i.

Og likevel tror vi at Bibelen slik den fremstår, er slik den er fordi Gud ville det slik og ledet det slik. På den måten at hele Skriften kan være mennesket til hjelp for å sette oss i stand til all god gjerning - fullt utrustet.

BIBELEN er en kilde som leder til liv

Bibelen gir oss derfor ikke bare teologisk kunnskap om den Gud boken vitner om. Den den skaper forvandling og fornyelse i oss. Jesus sa: "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn." Når Ordet forkynnes, virker Ånden til tro, omvendelse og fornyelse i våre liv. Den Hellige Ånd åpenbarer Jesus for oss, gir liv til vår tilbedelse og inspirerer oss til etterfølgelse og lydighet. Vår vilje, våre lengsler og vår karakter formes gjennom Ordet til et hellig liv - et liv hvor vi mer og mer likner Jesus. En hjelp til å forstå Bibelen kan derfor være å lese den som lov og evangelium. Loven handler om alt det som Gud krever av oss. Evangeliet handler om alt det som Gud gir oss. I Jesus Kristus.

BIBELEN skal ikke bare leses. dens budskap er ment å FORKYNNES

Bibelen oppfordrer oss ikke bare til å "la Kristi ord få rikelig plass blant dere." Den oppmuntrer oss til å forkynne dens budskap: "Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror." Vi må forkynne dens budskap, slik Jesus og apostlene gjorde. Når vi derfor slipper løs dens budskap på mennesker uten å skamme oss - spesielt budskapet om Jesus Kristus og frelsen i Ham - kan evangeliet erfares som en kraft til frelse for hver den som tror det han hører. Når det skjer er det mange mennesker som vil si at det er sant det Jesus sa: "Om noen vil gjør Guds vilje skal han kjenne om læren er av Gud."

JOHN WESLEY OM BIBELEN

Som metodister er det interessant å lese det vår egen kirkefar har sagt om hvordan han vurderer Bibelen og hvilken praktisk betydning den hadde for ham. Hans tanker og grunnleggende innstilling er verdt - og nødvendig - å lytte til i dag. Og her i disse utdragene fra noen av hans skrifter finnes det også oppbyggelig, praktisk hjelp til vår bibellesning - og et innsyn om hvorfor Skriften er så verdifull for ham:

"THERE are four grand and powerful arguments which strongly induce us to believe that the Bible must be from God; they are, (a.) miracles, (b.) prophecies, (c.) the goodness of the doctrine, and (d.) the moral character of the writers..All the miracles flow from divine power; all the prophecies , from divine understanding; the goodness of the doctrine , from divine goodness; and the moral character of the writers , from divine holiness... I now propose short, clear, and strong arguments prove the divine inspiration of the holy Scriptures. "The Bible must be the invention either (1.) of good men or angels, (2.) of bad men or devils, or (3.) of God. It could not be the invention of good men or angels; they neither would nor could make a book, and tell lies all the time they were writing it, saying, "Thus says the Lord," when it was their own invention. It could not be the invention of bad men or devils; for they would not make a book which commands all duty, forbids all sin, and condemns their souls to hell to all eternity. Therefore, I draw this conclusion, that the Bible must be given by divine inspiration."

- from the tract "A Clear and Concise Proof of the Divine Inspiration of the Holy Scriptures."

Dag-Martin Østevold, pastor Centralkirken Bergen

 

 

A part of the United Methodist Church, Northern European conference


Editor

Andreas Kjernald, pastor, Norway

CROSSFIRE

One question, two theologians

In this section you will find two Wesleyan theologians doing theology around a certain topic but coming from different perspectives, trying to understand each other but also trying to show what Wesleyan theology actually claims to believe.

Coming soon!